Członek honorowy PTChPRiE

prof. dr hab. n. med. Julia Kruk-Jeromin

specjalista chirurgii plastycznej

Studia ukończyła w Akademii Medycznej w Łodzi – uzyskała dyplom lekarza dentysty (1964) i lekarza medycyny (1968).  Po studiach była zatrudniona w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, a od 1972 r. w Klinice Chirurgii Plastycznej.

Posiada specjalizacje: chirurgia ogólna, chirurgia szczękowa i chirurgia plastyczna.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1973 r., habilitowała się w 1980 r., tytuł profesora otrzymała w 1990 r., zaś stanowisko profesora zwyczajnego w 1996 r.

W latach 1983 – 2010 pełniła funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Członek Rady Wydziału i Senatu UM, Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Stomatologii, Prezes i Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Przewodnicząca Zespołu Ekspertów przy Ministrze Zdrowia, Konsultant Wojewódzki ds. chirurgii plastycznej, członek Komisji egzaminacyjnych na II stopień z chirurgii plastycznej oraz członek Rad Naukowych kilku czasopism medycznych.

Wykształciła 18 chirurgów plastycznych, była promotorem 20 prac doktorskich i 45 prac magisterskich oraz opiekunem 3 rozpraw habilitacyjnych.

Wykonała kilkadziesiąt recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych oraz ocen dorobku na tytuł profesora.

W dorobku własnym ma ponad 400 publikacji naukowych. Główne zainteresowania naukowe dotyczą wad i zespołów wrodzonych, zniekształceń pourazowych i pochorobowych oraz zespołu dezaprobaty płci.

Otrzymała 16 nagród naukowych i dydaktycznych Rektora UM w Łodzi.

Posiada Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W ciągu 47 lat pracy zawodowej zoperowała kilkadziesiąt tysięcy chorych z wadami wrodzonymi oraz zniekształceniami pourazowymi i pochorobowymi.

1 października 2010 r., po 28 latach kierowania Kliniką Chirurgii Plastycznej UM w Łodzi, przeszła na emeryturę. Obecnie zwiedza najdalsze zakątki świata, pasjonuje się literaturą dalekiego wschodu i muzyką operową.