Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE


Poznań

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków PTChPRiE na 10 października 2019 r. (czwartek), godz. 18.00 w Poznaniu (Centrum Konferencyjne "CONCORDIA DESIGN", ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Powołanie Komisji Mandatowo Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
7. Przedstawienie i omówienie wniosków Zarządu Głównego o dokonanie zmian postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
9. Zgłaszanie i przedstawienie osób kandydujących na funkcję Prezesa elekta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania nad uchwałą o wyborze Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa elekta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej.
12. Uroczyste wręczenie godności członka honorowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.


Zarząd Główny przedstawia poniżej propozycję zmian poszczególnych postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, wskazując, iż zmiany te czynią zadość obowiązkowi dostosowania brzmienia Statutu do zmienionych przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach [zmiany w §23 ust. 15, § 27 ust. 5., § 31 ust. 2 i § 47], zaś pozostałe zmiany zmierzają do ujednolicenia nazewnictwa stosowanego w Statucie poprzez zastąpienie słowa Zgromadzenia słowem Zebranie.
Zarząd Główny informuje jednocześnie, iż uchwalone zmiany postanowień Statutu wejdą w życie i będą stosowane dopiero po ich zarejestrowaniu przez Sąd rejestrowy.

I. 
 W § 23 Statutu dodaje się nowy ust. 15 w brzmieniu:

powoływanie pełnomocnika Towarzystwa uprawnionego do reprezentowania Towarzystwa w umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim.

II. 
 dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 - 8 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w tym: prezesa, prezesa elekta, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą jako wiceprezesi przewodniczący sekcji specjalistycznych Towarzystwa.
2. Wyboru prezesa elekta dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa dwa lata przed upływem kadencji urzędującego prezesa z listy zgłoszonych kandydatów.
3. Prezesem elektem zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, z tym, że nie mniej niż 50 % + 1 głosów oddanych. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów, w kolejnym głosowaniu poddaje się pod głosowanie kandydatury dwóch osób, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
4. Prezes elekt po upływie swojej kadencji zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa ponownego wyboru) prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.

 Proponowane brzmienie § 27 Statutu wraz z dodanym ust. 5 po zmianach:

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 - 8 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w tym: prezesa, prezesa elekta, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą jako wiceprezesi przewodniczący sekcji specjalistycznych Towarzystwa.
2. Wyboru prezesa elekta dokonuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa dwa lata przed upływem kadencji urzędującego prezesa z listy zgłoszonych kandydatów.
3. Prezesem elektem zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, z tym, że nie mniej niż 50 % + 1 głosów oddanych. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów, w kolejnym głosowaniu poddaje się pod głosowanie kandydatury dwóch osób, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
4. Prezes elekt po upływie swojej kadencji zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa ponownego wyboru) prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.
5. W umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego Zebrania Członków Towarzystwa.


III. 
 w § 31 ust. 2 Statutu dodaje się nowy pkt. g. w brzmieniu:

wskazanie uchwałą członka Głównej Komisji Rewizyjnej uprawnionego do reprezentowania Towarzystwa w umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim

IV. 
 dotychczasowe brzmienie § 331 ust. 2 Statutu

Komisja Etyczna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenia. Wybrani członkowie Komisji Etycznej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

 proponowane brzmienie § 331 ust. 2 Statutu

Komisja Etyczna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Wybrani członkowie Komisji Etycznej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

V. 
 dotychczasowe brzmienie § 441 ust. 2 Statutu

Sekcje Specjalistyczne działają w oparciu o Regulamin Sekcji Specjalistycznej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Specjalistycznej.

 proponowane brzmienie § 441 ust. 2 Statutu

Sekcje Specjalistyczne działają w oparciu o Regulamin Sekcji Specjalistycznej uchwalony przez Walne Zebranie Członków Sekcji Specjalistycznej.

VI. 
 dotychczasowe brzmienie § 47 Statutu

1. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwa pod względem finansowym podpisują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu Głównego.
2. Zarządy Sekcji Specjalistycznych gospodarują funduszami według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, pisemnych uzgodnień i upoważnień.
3. Do ważności pism i dokumentów niedotyczących spraw finansowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub upoważnionego wiceprezesa oraz sekretarza.

 proponowane brzmienie § 47 Statutu

1. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwa pod względem finansowym podpisują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu Głównego, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 5.
2. Zarządy Sekcji Specjalistycznych gospodarują funduszami według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, pisemnych uzgodnień i upoważnień.
3. Do ważności pism i dokumentów niedotyczących spraw finansowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub upoważnionego wiceprezesa oraz sekretarza z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 5.

 

Kazimierz Dolny, dnia 05 września 2019 r.

Zarząd Główny PTChPRiE