Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE


Lublin

ZAPROSZENIE
NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, działając w oparciu o postanowienia § 24 Statutu, zaprasza na zwołane na dzień 15 czerwca 2018 r. na godz. 18.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Lublinie w Grand Hotelu Lublinianka, Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin, na sali konferencyjnej (po Lubelskim Forum Chirurgii Piersi 2018).

W wypadku braku wymaganego kworum, w pierwszym terminie, tj. o godz. 18:00, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmie swe obrady o godz. 18:30.

Planowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Przedstawienie i omówienie:

  • sprawozdania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2017,
  • sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej za rok 2017 z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego z działalności za rok 2017,
  • sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2017,
  • sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2017,
  • Regulaminu działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej za rok 2017 i sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego z działalności za rok 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2017,
  • zatwierdzenia Regulaminu działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Główny PTChPRiE