Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE


on-line

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJSzanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, działając w oparciu o postanowienia § 24 Statutu oraz przepisu art. 10 ust. 1a–1e Prawa o stowarzyszeniach, zaprasza na zwołane na dzień 27 września 2021 r. na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Każdy z członków PTChPRiE otrzyma link do spotkania na adres e-mail widniejący w bazie członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej najpóźniej 24 godziny przed zebraniem.

W wypadku braku wymaganego kworum, w I terminie, tj. o godz. 13:00, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmie swe obrady w II terminie o godz. 13:30.


Planowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Ustalenie porządku obrad
 6. Przyjęcie Regulaminu Obrad
 7. Przedstawienie i omówienie:
  - sprawozdania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2019 i w roku 2020,
  - sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej za rok 2019 i 2020 z wnioskiem Zarządu Głównego co do przeznaczenia zysku osiągniętego z działalności za rok 2019 i rok 2020,
  - sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2019 i w roku 2020,
  - sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2019 i w roku 20
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2019,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej za rok 2019 i sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego z działalności za rok 2019,
  - zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2019,
  - zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2019,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2020,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej za rok 2020 i sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego z działalności za rok 2020,
  - zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2020,
  - zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2020.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.


Informujemy, iż jest możliwym uczestniczenie w obradach Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej osobiście lub poprzez pełnomocnika, któremu udzielono pisemnego pełnomocnictwa. Wzór stosownego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. W wypadku woli ustanowienia pełnomocnika prosimy o wypełnienie dokumentu pełnomocnictwa, jego podpisanie i przesłanie dokumentu listem poleconym na adres korespondencyjny Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna

Przed zebraniem zalecamy zainstalowanie bezpłatnej aplikacji Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app). Możliwy, choć nie zalecany, jest udział przez przeglądarkę internetową (nie wszystkie są kompatybilne - np. nie działa na Firefox).

Prosimy w nazwie profilu Teams używać pełnego imienia i nazwiska – używanie Nicków, skrótów lub kont np. członków rodziny uniemożliwi udział w zebraniu.
Do udziału w zebraniu niezbędny jest komputer lub telefon z działającą kamerą.


Głosowania odbywać się będą w trakcie spotkania on-line w aplikacji Microsoft Teams z wykorzystaniem ankiet utworzonych w aplikacji Microsoft Forms lub Mentimeter, poprzez wybór opcji „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymał się”.

Jednocześnie informujemy, że mamy w planach przeprowadzenia spotkania szkoleniowego z obsługi platformy na której odbędzie się spotkanie. Członków zainteresowanych udziałem w takim spotkaniu prosimy o zgłoszenie woli udziału w wiadomości e-mail. Tą drogą poinformujemy zainteresowanych o terminie planowanego spotkania.

Jesteśmy gotowi udzielić Państwu wszelkich dodatkowych informacji w sprawach związanych z planowanym przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w tym w szczególności, w kwestiach technicznych związanych z udziałem.


Zarząd Główny PTChPRiE