Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE


Szczecin

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, działając w oparciu o postanowienia § 24 Statutu oraz przepisu art. 10 ust. 1a–1e Prawa o stowarzyszeniach, zaprasza na zwołane na dzień 9 czerwca 2022 r. na godz. 17.45 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Szczecinie w Radisson Blu Hotel Szczecin, Plac Rodła 10,

W wypadku braku wymaganego kworum, w I terminie, tj. o godz. 17:45, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmie swe obrady w II terminie o godz. 18:15.

Planowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania i Sekretarza ZWZ.
 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Powołanie członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 7. Przedstawienie i omówienie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Etycznej i sprawozdania finansowego z działalności w okresie kadencji 2017-2021.
 8. Przedstawienie i omówienie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 9. Przedstawienie i omówienie wniosków Zarządu Głównego o zatwierdzenie nowego Regulaminu prac Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej;
 10. Przedstawienie i omówienie wniosków Zarządu Głównego o dokonanie zmian postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności w okresie kadencji 2017-2021 oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego z działalności w okresie kadencji 2017-2021.
 15. Przedstawienie i omówienie uniwersalnego wzoru formularza świadomej zgody pacjenta na zbieg z zakresu chirurgii plastycznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania nad uchwałami dotyczącymi wyborów władz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 17. Zgłaszanie kandydatów na członków władz i organów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów nowych członków Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów nowych członków Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów nowych członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Zarząd Główny przedstawia poniżej propozycję zmian poszczególnych postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, wskazując, iż zmiany te czynią zadość potrzebie dostosowania brzmienia Statutu do przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, wprowadzeniu statutowych postanowień umożliwiających działania z wykorzystaniem połączeń na odległość  [zmiany w §23 ust. 15, § 27 ust. 5., § 31 ust. 2,  § 47 oraz dodanie nowego § 33a], jak również ujednolicenia stosowanego w Statucie nazewnictwa.

Proponowane zmiany brzmienia Statutu:

 • W § 23 Statutu dodaje się nowy ust. 15 w brzmieniu:

  powoływanie pełnomocnika Towarzystwa uprawnionego do reprezentowania Towarzystwa w umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim.
   
 • dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 lit b.

  W drugim terminie (po upływie 30 min) bez względu na liczbę obecnych.
   
 • proponowane brzmienie § 25 ust. 1 lit b.

  W drugim terminie (po upływie 15 min) bez względu na liczbę obecnych.
   
 • dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu

  1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 - 8 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w tym: prezesa, prezesa elekta, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą jako wiceprezesi przewodniczący sekcji specjalistycznych Towarzystwa.
  2. Wyboru prezesa elekta dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa dwa lata przed upływem kadencji urzędującego prezesa z listy zgłoszonych kandydatów.
  3. Prezesem elektem zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, z tym, że nie mniej niż 50 % + 1 głosów oddanych. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów, w kolejnym głosowaniu poddaje się pod głosowanie kandydatury dwóch osób, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
  4. Prezes elekt po upływie swojej kadencji zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa ponownego wyboru) prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.

   
 • Proponowane brzmienie § 27 Statutu wraz z dodanym ust. 5 po zmianach:

  1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 - 8 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w tym: prezesa, prezesa elekta, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą jako wiceprezesi przewodniczący sekcji specjalistycznych Towarzystwa.
  2. Wyboru prezesa elekta dokonuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa dwa lata przed upływem kadencji urzędującego prezesa z listy zgłoszonych kandydatów.
  3. Prezesem elektem zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, z tym, że nie mniej niż 50 % + 1 głosów oddanych. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów, w kolejnym głosowaniu poddaje się pod głosowanie kandydatury dwóch osób, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
  4. Prezes elekt po upływie swojej kadencji zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa ponownego wyboru) prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.
  5. W umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

   
 • w § 31 ust. 2 Statutu dodaje się nowy pkt. g. w brzmieniu:

  wskazanie uchwałą członka Głównej Komisji Rewizyjnej uprawnionego do reprezentowania Towarzystwa w umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
   
 • dotychczasowe brzmienie § 331 ust. 2 Statutu

  Komisja Etyczna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenia. Wybrani członkowie Komisji Etycznej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
   
 • proponowane brzmienie § 331 ust. 2 Statutu

  Komisja Etyczna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Wybrani członkowie Komisji Etycznej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
   
 • dotychczasowe brzmienie § 441 ust. 2 Statutu

  Sekcje Specjalistyczne działają w oparciu o Regulamin Sekcji Specjalistycznej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Specjalistycznej.
   
 • proponowane brzmienie § 441 ust. 2 Statutu

  Sekcje Specjalistyczne działają w oparciu o Regulamin Sekcji Specjalistycznej uchwalony przez Walne Zebranie Członków Sekcji Specjalistycznej.
   
 • dotychczasowe brzmienie § 47 Statutu

  1. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwa pod względem finansowym podpisują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu Głównego.
  2. Zarządy Sekcji Specjalistycznych gospodarują funduszami według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, pisemnych uzgodnień i upoważnień.
  3. Do ważności pism i dokumentów niedotyczących spraw finansowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub upoważnionego wiceprezesa oraz sekretarza.

   
 • proponowane brzmienie § 47 Statutu

  1. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwa pod względem finansowym podpisują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu Głównego, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 5.
  2. Zarządy Sekcji Specjalistycznych gospodarują funduszami według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, pisemnych uzgodnień i upoważnień.
  3. Do ważności pism i dokumentów niedotyczących spraw finansowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub upoważnionego wiceprezesa oraz sekretarza z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 5.

   
 • dodaje się nowy § 33a Statutu w brzmieniu:

  1. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
  2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
  3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
      a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
      b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
      c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.


Informujemy, iż jest możliwym uczestniczenie w obradach Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej osobiście lub poprzez pełnomocnika, któremu udzielono pisemnego pełnomocnictwa. Wzór stosownego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

W wypadku woli ustanowienia pełnomocnika prosimy o wypełnienie dokumentu pełnomocnictwa, jego podpisanie i doręczenie dokumentu pełnomocnictwa do biura Towarzystwa mieszczącego się pod adresem:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej,
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
najpóźniej do dnia 3 czerwca 2022 r. lub złożenie pisemnego oryginału pełnomocnictwa przed Zebraniem.

Ustalenie list obecności i głosowania odbywać się będą z wykorzystaniem urządzeń do elektronicznego obliczania.

Biuro Zarządu Głównego deklaruje swą gotowość do udzielenia Państwu wszelkich dodatkowych informacji w sprawach związanych z uczestnictwem i planowanym przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.


Zarząd Główny PTChPRiE

Załączniki: