Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE


Lublin

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zebrania Członków PTChPRiE na 26 maja 2023 r., godz. 18.00 w Lublinie (sala konferencyjna Grand Hotelu Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 56), po Lubelskim Forum Chirurgii Piersi 2023, z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania i Sekretarza ZWZ.
 3.  Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Przedstawienie i omówienie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Etycznej z działalności w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego z działalności w roku 2022 oraz rozliczenia wyniku finansowego z roku 2022.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności w roku 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z działalności w roku 2022 i rozliczenia wyniku finansowego osiągniętego za rok 2022.
 9. Przedstawienie i omówienie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego z działalności w roku 2022.
 11. Przedstawienie i omówienie wniosków Zarządu Głównego o dokonanie zmian postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian postanowień Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
 13. Podjęcie uchwały co do wyboru miejsca odbycia kolejnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w roku 2024.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.


W wypadku braku wymaganego kworum w I terminie, tj. o godz. 18.00, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmie swe obrady w II terminie o godz. 18.15.

Realizując postanowienia § 46 Statutu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Zarząd wskazuje proponowane zmiany postanowień § 47 ust. 3 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 47:

 1. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwa pod względem finansowym podpisują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu Głównego, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 5.
 2. Zarządy Sekcji Specjalistycznych gospodarują funduszami według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, pisemnych uzgodnień i upoważnień.
 3. Do ważności pism i dokumentów niedotyczących spraw finansowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub upoważnionego wiceprezesa oraz sekretarza z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 5.

Proponowane brzmienie § 47:

 1. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwa pod względem finansowym podpisują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu Głównego, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 5.
 2. Zarządy Sekcji Specjalistycznych gospodarują funduszami według zasad ustalonych przez Zarząd Główny, pisemnych uzgodnień i upoważnień.
 3. Do ważności pism i dokumentów niedotyczących spraw finansowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 5.


Informujemy, iż jest możliwym uczestniczenie w obradach Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej osobiście lub poprzez pełnomocnika, któremu udzielono pisemnego pełnomocnictwa. Wzór stosownego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. W wypadku woli ustanowienia pełnomocnika prosimy o wypełnienie dokumentu pełnomocnictwa, jego podpisanie i doręczenie dokumentu pełnomocnictwa do biura Towarzystwa mieszczącego się pod adresem: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna najpóźniej do dnia 19 maja 2023 r. lub złożenie pisemnego oryginału pełnomocnictwa przed Zebraniem.

Możliwym będzie również udział w drodze komunikacji bezpośredniej z wykorzystaniem platformy dostarczanej przez podmiot obsługujący zebranie. Szczegółowa instrukcja korzystanie zostanie podana do wiadomości w okresie poprzedzającym Zebranie.
 
Biuro Zarządu Głównego deklaruje swą gotowość do udzielenia Państwu wszelkich dodatkowych informacji w sprawach związanych z uczestnictwem i planowanym przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Ustalenie list obecności i głosowania odbywać się będą z wykorzystaniem urządzeń do elektronicznego obliczania.


Zarząd Główny PTChPRiE

Załączniki:

 

Na podane adresy poczty elektronicznej (e-mail) zostały przesłane informacje i dane niezbędne dla zdalnego uczestnictwa w Walnym Zabraniu Członków PTChPRiE

Prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek poczty elektronicznej, w tym również folderu SPAM.

W wypadku nieodnalezienia informacji prosimy o kontakt zwrotny w celu zapewnienia ponownej wysyłki.