Klauzula informacyjna "RODO"


KLAUZULA INFORMACYJNA dla Członków
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, adres do korespondencji: Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, fax: 81 75 26 539, https://www.ptchprie.pl/kontakt.html
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu i przepisów prawa oraz dla celów badań naukowych lub historycznych (m. in. dokumentowania historii chirurgii plastycznej w Polsce).
  3. Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia oraz po ustaniu członkostwa przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ustalenia i dochodzenia ew. roszczeń.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących dla nas usługi podatkowe i rachunkowe, pomoc prawną, oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dostęp do Pani/Pana danych posiadać będą osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz (z zastrzeżeniem przepisów prawa): prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.