Składki członkowskie

Składka członkowska:

 • od 2013 roku do teraz
  500 zł (członkowie zwyczajni)
  200 zł (członkowie kandydaci)
  bez opłat (Członkowie Honorowi, członkowie seniorzy i członkowie korespondenci)
 • w latach 2008-2012          - 140 zł
 • w latach 2006-2007          - 120 zł
 • w latach 2004-2005          - 100 zł    

Konto bankowe, na które należy wpłacać zaległe i bieżące składki członkowskie:
77 1020 1068 0000 1702 0000 1933

IBAN: PL 77 1020 1068 0000 1702 0000 1933
: BPKOPLPW

 

PTChPRiE
(Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej)
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

Wpłata powinna zawierać w opisie imię i nazwisko członka oraz informację czego dotyczy (składka członkowska za ... rok/lata, wpisowe).
Proszę nie podawać nazwy praktyki lekarskiej lub nazwiska osoby wpłacającej.


 

Statut przewiduje skreślenie z listy członków w wypadku zalegania ze  składką członkowską lub innymi opłatami przez okres dłuższy niż 3 miesiące od ustalonego przez Walne Zebranie Członków PTChPRiE terminu płatności.
Członek skreślony z powodu niepłacenia składek lub innych opłat może być ponownie przyjęty, dopiero po uregulowaniu wszystkich zaległości i po ponownym spełnieniu warunków, określonych postanowieniami Statutu, niezbędnych dla uzyskania członkostwa (m.in. uregulowaniu opłaty wpisowej).

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w dniu 06.10.2012 uchwaliło:

 1. Wysokość rocznej składki członkowskiej poczynając od 2013 roku dla:
  członków zwyczajnych wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych).
  członków kandydatów wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych).
 2. Członkowie Honorowi, członkowie seniorzy i członkowie korespondenci zwolnieni są z obowiązku płacenia składki członkowskiej.
 3. Składka członkowska opłacana jest za cały rok z góry do 31 marca każdego roku.
 4. Wpisowe do Towarzystwa wynosi 300 zł i płatne jest z chwilą złożenia deklaracji o przyjęcie do Towarzystwa.
 5. Składka członkowska i wpisowe winny być wpłacane wyłącznie na konto bankowe Towarzystwa. Wpłata powinna zawierać w opisie imię i nazwisko członka oraz informację czego dotyczy (składka członkowska za ... rok/lata, wpisowe).